Nóng đã có đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 ĐẦY ĐỦ tất cả các mã đề

Aretha Thu An
Cập nhật: Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 chi tiết cho tất cả các mã đề đã được công bố. Quý phụ huynh và các thí sinh có thể tra cứu dễ dàng. Trước đó, chiều 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi thứ hai trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024.

Cập nhật đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 tất cả các mã đề

Sau khi kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh háo hức tìm kiếm đáp án để đối chiếu và dự đoán điểm số. Dưới đây sẽ tổng hợp thông tin mới nhất về đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2024.

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 101

1.B

2.D

3.C

4.C

5.A

6.A

7.B

8.D

9.C

10.A

11.A

12.C

13.C

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.D

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.A

36.B

37.D

38.A

39.B

40.D

41.D

42.D

43.A

44.A

45.A

46.B

47.B

48.B

49.D

50.C

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 102

1.A

2.D

3.D

4.B

5.B

6.A

7.A

8.C

9.C

10.A

11.B

12.A

13.D

14.C

15.A

16.D

17.C

18.C

19.B

20.A

21.B

22.C

23.D

24.C

25.B

26.B

27.A

28.C

29.B

30.D

31.C

32.A

33.C

34.A

35.C

36.B

37.A

38.A

39.D

40.A

41.D

42.C

43.C

44.D

45.A

46.D

47.B

48.A

49.B

50.C

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 103

1.D

2.D

3.C

4.B

5.C

6.A

7.D

8.D

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.C

15.A

16.C

17.B

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27.C

28.B

29.D

30.D

31.A

32.A

33.D

34.B

35.D

36.A

37.B

38.B

39.D

40.A

41.B

42.A

43.A

44.B

45.A

46.A

47.A

48.D

49.B

50.A

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 104

1.D

2.D

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.C

10.A

11.D

12.D

13.A

14.C

15.A

16.B

17.A

18.A

19.D

20.A

21.B

22.D

23.C

24.A

25.B

26.A

27.B

28.D

29.A

30.B

31.A

32.B

33.A

34.C

35.C

36.D

37.B

38.D

39.C

40.C

41.D

42.B

43.D

44.B

45.C

46.C

47.B

48.C

49.B

50.B

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 105

1.A

2.A

3.C

4.D

5.D

6.C

7.B

8.B

9.A

10.B

11.C

12.B

13.A

14.C

15.A

16.A

17.B

18.A

19.A

20.A

21.D

22.D

23.D

24.C

25.D

26.D

27.A

28.B

29.C

30.D

31.D

32.B

33.B

34.C

35.C

36.D

37.D

38.B

39.C

40.D

41.B

42.C

43.C

44.D

45.B

46.B

47.D

48.C

49.B

50.A

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 106

1.C

2.A

3.B

4.B

5.B

6.D

7.C

8.C

9.D

10.A

11.D

12.A

13.D

14.A

15.D

16.A

17.B

18.B

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.C

27.B

28.B

29.B

30.A

31.D

32.B

33.C

34.C

35.D

36.C

37.C

38.C

39.D

40.D

41.D

42.C

43.C

44.C

45.B

46.B

47.C

48.C

49.B

50.D

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 107

1.D

2.B

3.D

4.C

5.C

6.A

7.A

8.C

9.C

10.D

11.C

12.B

13.D

14.C

15.A

16.C

17.A

18.B

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.A

28.D

29.C

30.B

31.B

32.A

33.D

34.B

35.B

36.B

37.A

38.B

39.C

40.D

41.B

42.D

43.A

44.C

45.D

46.A

47.B

48.D

49.A

50.B

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 108

1.C

2.C

3.A

4.D

5.D

6.A

7.B

8.B

9.B

10.D

11.D

12.B

13.A

14.A

15.C

16.D

17.C

18.B

19.A

20.B

21.A

22.A

23.C

24.C

25.D

26.D

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.C

38.C

39.D

40.C

41.B

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.C

48.D

49.D

50.A

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 109

1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.D

8.C

9.A

10.A

11.D

12.D

13.A

14.A

15.B

16.A

17.C

18.A

19.D

20.A

21.B

22.A

23.C

24.D

25.D

26.B

27.C

28.B

29.D

30.B

31.C

32.C

33.D

34.B

35.C

36.B

37.D

38.B

39.C

40.C

41.C

42.B

43.C

44.B

45.D

46.D

47.B

48.C

49.B

50.B

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 110

1.B

2.C

3.C

4.D

5.B

6.D

7.C

8.B

9.A

10.C

11.D

12.A

13.D

14.C

15.B

16.B

17.C

18.A

19.D

20.C

21.A

22.B

23.C

24.A

25.D

26.A

27.D

28.B

29.C

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.D

36.D

37.C

38.A

39.B

40.B

41.A

42.B

43.B

44.D

45.A

46.A

47.B

48.D

49.C

50.A

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 111

1.C

2.A

3.C

4.A

5.C

6.B

7.C

8.D

9.C

10.C

11.D

12.D

13.B

14.A

15.B

16.B

17.A

18.A

19.C

20.D

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.B

27.D

28.B

29.B

30.D

31.B

32.C

33.C

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.B

40.D

41.C

42.D

43.D

44.D

45.C

46.D

47.B

48.A

49.C

50.D

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 112

1.A

2.B

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.C

9.D

10.D

11.C

12.D

13.C

14.B

15.C

16.B

17.C

18.B

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.A

26.A

27.B

28.A

29.A

30.C

31.C

32.B

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.B

40.A

41.C

42.A

43.C

44.B

45.B

46.B

47.A

48.D

49.A

50.B

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 113

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.C

10.D

11.C

12.A

13.D

14.B

15.B

16.D

17.B

18.C

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.C

25.D

26.D

27.D

28.A

29.B

30.A

31.A

32.B

33.B

34.C

35.A

36.B

37.D

38.A

39.B

40.D

41.D

42.C

43.A

44.D

45.D

46.C

47.C

48.A

49.A

50.A

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 114

1.C

2.C

3.C

4.D

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.D

12.D

13.D

14.A

15.B

16.B

17.C

18.C

19.D

20.A

21.D

22.D

23.C

24.D

25.B

26.C

27.B

28.B

29.C

30.A

31.A

32.A

33.B

34.A

35.B

36.B

37.A

38.C

39.B

40.D

41.D

42.B

43.A

44.A

45.B

46.D

47.A

48.B

49.B

50.D

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 115

1.B

2.D

3.C

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.C

11.B

12.A

13.A

14.B

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.D

26.C

27.C

28.B

29.C

30.B

31.D

32.D

33.A

34.B

35.D

36.D

37.D

38.B

39.A

40.D

41.A

42.D

43.B

44.B

45.D

46.A

47.A

48.A

49.D

50.B

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 116

1.D

2.B

3.C

4.A

5.A

6.B

7.A

8.A

9.D

10.D

11.B

12.A

13.B

14.B

15.B

16.A

17.D

18.C

19.C

20.C

21.B

22.A

23.C

24.B

25.D

26.D

27.D

28.B

29.A

30.A

31.B

32.B

33.D

34.D

35.D

36.B

37.D

38.B

39.D

40.B

41.A

42.A

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.A

49.B

50.A

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 117

1.B

2.A

3.C

4.C

5.D

6.B

7.B

8.D

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.B

15.A

16.C

17.A

18.B

19.D

20.C

21.B

22.A

23.D

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.B

30.D

31.C

32.B

33.B

34.D

35.D

36.C

37.C

38.D

39.B

40.C

41.B

42.C

43.D

44.D

45.D

46.C

47.D

48.B

49.B

50.D

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 118

1.C

2.B

3.A

4.C

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.A

11.C

12.C

13.B

14.B

15.D

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.C

23.D

24.D

25.C

26.A

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.C

38.A

39.C

40.C

41.D

42.C

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.A

49.D

50.C

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 119

1.A

2.B

3.A

4.D

5.B

6.D

7.B

8.D

9.B

10.C

11.A

12.A

13.D

14.B

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.D

24.B

25.C

26.B

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.D

33.B

34.D

35.C

36.C

37.C

38.A

39.A

40.C

41.D

42.D

43.A

44.D

45.D

46.D

47.A

48.D

49.A

50.D

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120

1.C

2.C

3.D

4.B

5.C

6.B

7.A

8.A

9.C

10.D

11.A

12.C

13.A

14.D

15.C

16.C

17.A

18.C

19.B

20.D

21.D

22.B

23.B

24.C

25.D

26.B

27.C

28.D

29.B

30.B

31.A

32.D

33.C

34.B

35.D

36.B

37.C

38.A

39.D

40.A

41.A

42.A

43.A

44.A

45.A

46.B

47.C

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 121

1.D

2.A

3.C

4.D

5.A

6.C

7.D

8.C

9.C

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.B

20.D

21.A

22.A

23.D

24.B

25.A

26.B

27.B

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.D

38.D

39.B

40.D

41.B

42.A

43.B

44.A

45.B

46.D

47.B

48.A

49.B

50.B

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 122

1.C

2.C

3.A

4.A

5.A

6.C

7.D

8.D

9.B

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.D

22.A

23.C

24.A

25.A

26.C

27.D

28.D

29.C

30.A

31.A

32.C

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.B

44.A

45.C

46.C

47.A

48.A

49.D

50.C

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 123

1.D

2.D

3.D

4.A

5.D

6.B

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.A

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.C

23.A

24.A

25.A

26.B

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.C

33.C

34.A

35.B

36.A

37.A

38.C

39.C

40.A

41.C

42.A

43.C

44.A

45.C

46.C

47.B

48.D

49.A

50.A

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 124

1.B

2.C

3.B

4.A

5.A

6.D

7.A

8.A

9.B

10.D

11.D

12.B

13.D

14.B

15.C

16.C

17.D

18.C

19.B

20.A

21.C

22.C

23.B

24.C

25.C

26.D

27.D

28.A

29.B

30.D

31.A

32.B

33.B

34.A

35.B

36.D

37.D

38.D

39.A

40.D

41.D

42.D

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.B

49.D

50.A

Lưu ý: Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 chính thức. Do đó, Quý phụ huynh và các bạn thí sinh đã có thể đối chiếu kết quả thi chính xác tại đây:

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 chính thức từ Bộ GD&ĐT
Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Kỳ thi THPT Quốc gia 2024 đã đi qua 2 môn thi đầu tiên. Chúc các thí sinh giữ vững tinh thần, ôn tập hiệu quả cho các môn thi tiếp theo và đạt được kết quả tốt nhất!