Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì - Khởi nguồn báo chí

Aretha Thu An
Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là báo Thanh niên. Tờ báo này giữ vai trò lịch sử vô cùng đặc biệt. Khởi nguồn cho việc tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa cách mạng. Đây chính là tờ báo cách mạng đầu tiên, khai sinh ra nền báo chí Việt Nam.

1. Cơ quan ngôn luận là gì?

Trước khi tìm hiểu cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là cơ quan nào chúng ta cần nắm được cơ quan ngôn luận là gì. Cơ quan ngôn luận là cơ quan chuyên làm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của một đoàn thể, một chính đảng thông qua công tác báo chí.

Theo đó, báo chí chính là cơ quan ngôn luận của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân. Hiện tại, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là Báo Tiền Phong, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc là Báo Dân tộc và Phát triển.

Báo chí chính là cơ quan ngôn luận của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp
Báo chí chính là cơ quan ngôn luận của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp

2. Giới thiệu về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một tổ chức do Nguyễn Ái Quốc thành lập nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng nhân dân đoàn kết, đấu tranh chống lại thực dân Pháp và tay sai để cứu lấy mình, đồng thời tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin.

2.1. Lịch sử ra đời

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc trở về Quảng Châu (Trung Quốc) để mở lớp đào tạo cán bộ, giác ngộ những thanh niên tích cực trong Tâm Tâm xã, thành lập ra Cộng sản đoàn.

Tháng 6 năm 1925, Người quyết định thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên. Đây được xem là bước đệm, là tiền thân cho Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào năm 1930.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một tổ chức do Nguyễn Ái Quốc thành lập
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một tổ chức do Nguyễn Ái Quốc thành lập

2.2. Tôn chỉ

Điều lệ của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên nêu rõ tôn chỉ và mục đích là: “Hi sinh tính mệnh, quyền lợi để làm cách mạng dân tộc rồi sau đó làm cách mạng thế giới, tiến tới lật đổ chủ nghĩa đế quốc, thực hiện chủ nghĩa cộng sản”.

2.3. Hoạt động chính

Hoạt động chủ yếu của Hội là huấn luyện chính trị và đào tạo cán bộ cách mạng, xây dựng tổ chức. Từ năm 1925 đến tháng 9 năm 1927, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tổ chức tổng cộng 10 khóa đào tạo cho những học viên được chiêu mộ.

Cùng với đó, Hội tổ chức tuyên truyền cách mạng thông qua tờ báo Thanh niên. Đến đầu năm 1927, một tác phẩm do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp biên soạn mang tên "Đường Kách Mệnh” được xuất bản.

Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, với hoạt động chính là tuyên truyền vận động cách mạng và nâng cao ý thức chính trị đến giai cấp công nhân.

Hoạt động chủ yếu chính của Hội là huấn luyện chính trị và đào tạo cán bộ cách mạng, xây dựng tổ chức
Hoạt động chủ yếu chính của Hội là huấn luyện chính trị và đào tạo cán bộ cách mạng, xây dựng tổ chức

3. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là cơ quan nào?

Khi tìm hiểu về hoạt động chính của Hội, chúng ta phần nào biết được cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo Thanh niên.

Báo Thanh Niên được Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên, được Bác Hồ sáng lập, chỉ đạo và biên tập chính.

Với tất cả 88 số, Người đã khởi thảo và giảng dạy cho hơn 300 cán bộ. Đây là sự mở đầu cho cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa Xã Hội.

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo Thanh niên
Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo Thanh niên

4. Đôi nét về báo Thanh niên - Tờ báo cách mạng đầu tiên

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo Thanh niên. Khi thành lập Hội, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì sản xuất một tờ báo bí mật, dùng làm cơ quan ngôn luận, để đấu tranh cho tổ chức. Từ đó, tờ báo Thanh Niên ra đời.

Báo có trụ sở chính là số nhà 13A đường Văn Minh, xuất bản các số hàng tuần, được in trên giấy sáp. Tên báo được viết bằng tiếng Việt và tiếng Hán. Phần bên trái là hình ngôi sao năm cánh, ở giữa ngôi sao là thứ tự các số của tờ báo. Báo Thanh Niên có khổ 19 x 13 cm, mỗi kỳ có 2 trang hoặc 4 trang, các mục chính của báo là: bình luận, xã luận, diễn đàn phụ nữ, thơ ca, phê bình, vấn đáp, tin tức, trả lời bạn đọc.

Báo Thanh Niên đảm nhận nhiệm vụ là tuyên truyền tôn chỉ và mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đồng thời, thông qua những bài viết trình bày một cách có hệ thống các vấn đề cơ bản của đường lối chiến lược, sách lược cách mạng Việt Nam và lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin. Báo còn có nhiệm vụ kêu gọi đồng bào cả nước ra sức đoàn kết chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc.

Báo còn có nhiệm vụ kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc
Báo có nhiệm vụ kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc

Như vậy, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo Thanh Niên. Đây được xem là tờ báo Cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Chính vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chọn ngày 21/6 (ngày báo Thanh niên ra đời) là Ngày Báo chí Việt Nam.